Zarządzanie nieruchomościami

Home / Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI.

Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę licencjonowanych zarządców, których celem jest ścisła współpraca z właścicielami lokali oraz prawidłowe prowadzenie nieruchomości ku ich zadowoleniu.


Do naszych obowiązków jako Administratora należy w szczególności:
1. Uzyskanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej numeru statystycznego REGON w sytuacji, gdy numer taki nie został jak dotąd uzyskany i dokonanie, w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, jeżeli Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada własnego NIP.

2. Prowadzenie „Spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej” na podstawie danych przekazanych przez właścicieli;

3. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w tym książki obiektu budowlanego;

4. Zlecanie obowiązków okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;

5. Zorganizowanie utrzymania w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, działki, chodników, dojazdów do nieruchomości i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw; do obowiązków Administratora należy zawieranie umów związanych z realizacją tego zadania;

6. Zorganizowanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie, kontrolę wykonania umowy przez usługodawcę oraz zmienianie i rozwiązywanie umów dotychczasowych;

7. Zorganizowanie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych.

8. Zorganizowanie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych w nieruchomości;

9. Zorganizowanie bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokal i korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;

10. Zorganizowanie przeprowadzania, w zakresie ustalonym w uchwałach właścicieli lokali, remontów budynku i jego urządzeń technicznych;

11. Przedstawienie Zarządowi Wspólnoty ofert Ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a Wspólnoty –od odpowiedzialności cywilnej;

12. Zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego;

13. Opłacenie ze środków Wspólnoty podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali;

14. Zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty o dostawy, roboty bądź usługi w tym świadczenia usług kominiarskich, związane z realizacją zadań wymienionych w powyższych punktach, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich wypowiadanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;

15. Przygotowanie i przeprowadzanie zebrań właścicieli lokali

16. Przygotowanie projektów rocznego planu gospodarczego (planu rzeczowo –finansowego), w tym przychodów i wydatków funduszu remontowego;

17. Przygotowanie rocznych sprawozdań z zarządu nieruchomością wspólną, w tym –z wykonania rocznego planu gospodarczego;

18. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty;

19. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej przychodów i kosztów oraz rozrachunków z innych tytułów, o której mowa w ustawie o własności lokali oraz przygotowywanie na jej podstawie sprawozdań;

20. Naliczanie opłat indywidualnych, zbieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, na pokrycie kosztów mediów i usług oraz pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

21. Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostęp do jej dokumentów;

22. Dochodzenie pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali lub osoby ich odwiedzające; Sporządzania protokołów szkód i utrzymywania w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi;

23. Gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo –księgowej, technicznej i prawnej;

24. Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań Wspólnoty, protokołowanie zebrań Wspólnoty.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Nasz adres:
84-230 Rumia, ul. Kosynierów 19 tel. 664-421-627,
e-mail: administrator.sad.oil@onet.pl